Uitgelicht

Blog

  • Sinds de invoering van de lectoraten in 2001 is het onderzoek binnen hogescholen structureel verankerd. In het verlengde van deze onderzoektaak komt als vanzelf het vraagstuk naar “Valorisatie door hogescholen” aan de orde. Valorisatie, ofwel het “tot maatschappelijke waarde brengen van kennis”, moet een eigen invulling krijgen voor de hogescholen. Daar over gaat dit congres van ScienceWorks. Leden van de Vereniging van Lectoren krijgen 10% korting.

  • Per 1 januari 2016 geldt een nieuw Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). Het oude protocol is op een aantal punten ingrijpend aangepast. Zo is de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek vervangen door een Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek. Deze doet geen visitaies meer per hogeschool maar houdt in algemenere zin toezicht op de uitvoering van het BKO. Nieuw is de verplichting voor alle onderzoekseenheden om expliciete kwaliteitscriteria voor hun onderzoek te hanteren.

  • Welkom op de website van de Vereniging van Lectoren! De functie van ‘lector’ is in 2001 ingevoerd in het hbo om praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Anders dan universiteiten kent het hbo nog geen lange onderzoekstraditie. Daardoor ontstaan er de nodige uitdagingen die vragen om samenwerking tussen lectoren. Daarom is op 3 december 2014, in bijzijn van Minister van OCW Jet Bussemaker, de Vereniging van Lectoren opgericht.​ Onze missie is het bevorderen van praktijkgericht onderzoek door samenwerking van lectoren. Onze activiteiten richten zich op het bevorderen van kwaliteitsonderzoek, het profileren van praktijkgericht onderzoek en het behartigen van de belangen van de lectoren.

Realisatie: verenigingenweb