Uitgelicht

Blog

  • Per 1 januari 2016 geldt een nieuw Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). Het oude protocol is op een aantal punten ingrijpend aangepast. Zo is de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek vervangen door een Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek. Deze doet geen visitaies meer per hogeschool maar houdt in algemenere zin toezicht op de uitvoering van het BKO. Nieuw is de verplichting voor alle onderzoekseenheden om expliciete kwaliteitscriteria voor hun onderzoek te hanteren.

  • In haar strategische agenda voor het hoger onderwijs 2015-2015 De waarde(n) van weten kondigt minister Bussemaker aan dat er 580 fte aan lectoren bij komt in het hbo. De verhouding lector/student moet naar 1 fte op 720 studenten. De minister volgt daarmee de ambitie van de Vereniging Hogescholen Naar een duurzaam onderzoeksklimaat. Omdat de meeste lectoren een deeltijdaanstelling hebben betekent dit een uitbreiding van het aantal lectoren met 1.050.

  • Welkom op de website van de Vereniging van Lectoren! De functie van ‘lector’ is in 2001 ingevoerd in het hbo om praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Anders dan universiteiten kent het hbo nog geen lange onderzoekstraditie. Daardoor ontstaan er de nodige uitdagingen die vragen om samenwerking tussen lectoren. Daarom is op 3 december 2014, in bijzijn van Minister van OCW Jet Bussemaker, de Vereniging van Lectoren opgericht.​ Onze missie is het bevorderen van praktijkgericht onderzoek door samenwerking van lectoren. Onze activiteiten richten zich op het bevorderen van kwaliteitsonderzoek, het profileren van praktijkgericht onderzoek en het behartigen van de belangen van de lectoren.

Realisatie: verenigingenweb